Tárgy: elnöki beszámoló

Tisztelt játékostársak!

Az MGKE közgyűlésén Kerese István beszámolójában foglaltak a valóságnak nem felelnek meg. Megdöbbentő volt olvasni a fél évvel ezelőtt történteket meghamisító állításokat.

A tavaly november végi közgyűlést követően természetesen elkezdődött az átadás előkészítése. Az új elnök tmod fórumon tett 10401-es hozzászólásában foglalt valótlan állítások, személyiségi jogokat sértő kijelentései egyértelművé tették, hogy frusztrált, hisztérikus, a személyem és a titkár személyével szembeni ellenszenv mellett üldözési mániáról árulkodó reakciói miatt az átadás során a legnagyobb körültekintéssel kell eljárni. Az átadásról ezért jogásszal is konzultáltam, és a továbbiakban tanácsait követve jártam el. Így került sor az átadás-átvételi procedúrára, melynek részletei előzetesen egyeztetve lettek. A tényleges átadás-átvételt rekord gyorsasággal, még karácsony előtt dr. Sárhidai Attilával bonyolítottuk le, természetesen az elnök tudtával, egyetértésével, beleegyezésével került sor az aktusra.

Az átadás-átvétel az előzetesen megbeszéltek szerint, korrekt módon zajlott le. Ezen alkalommal rákérdeztem a pár nappal azelőtt az egyesület titkárával lebonyolított átadás-átvételre is, ami az átvevő elmondása szerint rendben volt. Mivel ez egybevágott a titkártól kapott tájékoztatással, az információt megnyugvással vettem. Az átadás-átvétel végén megfogalmaztam pár javaslatot, és tanácsot, majd minden jót kívánva egymásnak elbúcsúztunk. Ezzel részemről az átadás-átvétel folyamata lezáródott. Az átadás óta eltelt fél évben az egyesülettől hozzám semmilyen hivatalos megkeresés nem érkezett, amely előzőek értelmében nem is volt meglepő.

Sajnos a privát szféráról mindez nem mondható el. Január vége felé az egyik új elnökségi tag magánlevélben fenyegetett meg, és beleszerkesztetett a felhasználói oldalamba. A geocaching.hu fórumaiba időként beleolvasva tapasztaltam, hogy az új elnök továbbra is a már említett hozzászólásához hasonló rossz stílusban nyilvánul meg személyemet (és volt titkárunkat) illetően. Végül társaihoz képest jóval visszafogottabb formában, de a negatív hangulatkeltéshez a harmadik elnökségi tag is csatlakozott magán e-mailjében. Természetesen nem szívderítő a valótlanságokat és rágalmakat olvasni, de az elmúlt években már hozzászoktam a trollokhoz és spamerrekhez. Ezzel együtt azt gondolom, sajnálatos, hogy az mgke vezetői magánemberként ilyen kommunikációs eszközöket alkalmaznak.

A teljes tisztánlátás kedvéért az elnök további állításaival kapcsolatban a következőkről tájékoztatom a játékostársakat. Természetesen az egyesület működése során keletkezett, hozzám eljutatott, illetve nálam keletkezett papírokat átadtam. A természetvédelmi engedélyezéshez kapcsolódó kérelmek (környezetbarát imidzsünknek megfelelően) 1 példányban kerültek kinyomtatásra, ez is csak azért, mert hazánk közigazgatása még mindig papír alapon működik. A digitális formában keletkezett dokumentumokat – amellett, hogy az ügyintézésekben közreműködő tagtársaknál is rendelkezésre állnak - a geocaching.hu szerverén működtetett zárt ftp-n gyűjtöttük, melyhez a mindenkori elnökség hozzáfér. Az egyesületbe történt felvételét követően Kerese István azonnal, felkérés nélkül jelentkezett, hogy a továbbiakban szívesen biztosítana az egyesületnek székhelyet. Ezzel a felajánlásával indokolatlansága miatt nem éltünk. Elnökké választását követően egyértelműen jelezte, hogy az eddigi székhelyet módosítani kívánja. Ebből következően az egyesület eddigi működése során használt (bíróságon be nem jegyeztetett, csupán kényelmi és arculati okokból létező), a megszűnt székhely adatait tartalmazó bélyegzők visszaélésre alkalmatlan állapotban, környezetbarát módon, hulladékgyűjtő edényekbe kerültek elhelyezésre, ártalmatlanításra.

Feltételezve a jóindulatot, érthetetlen számomra, hogy az átadás-átvételhez semmilyen módon nem kapcsolódó mgke.hu oldal miért szerepel a beszámolóban, annál is inkább, mert az elnök tmod fórum 11104-es hozzászólása szerint nem kívánnak vele foglalkozni. Én lennék a legboldogabb, ha az mgke.hu oldalon említettek nem történtek volna meg, de sajnos nem ez a helyzet. Az elnökség és a játékosok rágalmazására vonatkozó állításának valótlanságáról bárki saját szemével meggyőződhet, figyelmesen elolvasva a geocaching.hu-n található hozzászólásokat. Hozzátenném, hogy az mgke.hu oldal jelenleg alig áll gondozás alatt, de ez még változhat. A domain tulajdonosaként kész vagyok tárgyalni a domain átadásáról bármely a domain iránt komolyan érdeklődőnek, megfelelő anyagi ellentételezés ellenében.

A továbbiakban a személyemet közvetlenül nem érintő székhely és tárgyi eszközök tárgyában is leírom észrevételeimet, ugyanis az elnök itt is hetet-havat összehordott. Kezdjük az egyesület székhelyével. Mint azt fentebb már említettem, a székhely módosítását már megválasztását megelőzően is szerette volna elérni. (Tudni kell, hogy a székhely biztosítása - a zaklatásokra, megkeresésekre történő kötelező reagáláshoz hasonlóan - nem tartozik az egyesület alapszabálya szerint az egyesületi pártoló, vagy rendes tagi kötelességek közé). A Nemzeti Civil Alaptól működésre elnyert támogatásából fedeztük 2010 második félévében egyebek mellett a székhely fenntartását, működését is. Mivel az új elnök módosítani akart, a támogatás kifutásával a székhely az év végével megszűnt. Természetesen a tavalyi évben érvényes szerződésnek megfelelően a 2010-ben odaérkező küldemények teljes körűen átvételre, és hiánytalanul továbbításra kerültek Kerese István részére. Ezt támasztja alá régi titkárunk elmondásán túl az a tény is, hogy a titkár decemberi munkájának ellenértéke kifizetésre került. Egy székhelymódosítás okozhat átmeneti zavarokat, ezek azonban az egyesület előző titkárától függetlenek, azokra ráhatása nem volt, nem is lehetett, következésképpen az ő terhére fel nem róhatóak, az ilyen beállítás hamis, a valóságnak nem megfelelő. A zavarok valódi oka a módosítással járó lehetséges következmények átgondolatlansága, illetve az ebből adódó problémák helytelenül megválasztott kezelési módja lehetett, melyek kapcsán kizárólag az elnök felelőssége, illetve vezetői kompetenciájának hiányosságai vethetőek fel. Tájékoztatásul közlöm továbbá, hogy az egyesület tárgyi eszközei között Oregon gps soha nem volt fellelhető.

Fentiek alapján remélem, hogy az átadás-átvétel dolgában minden világos tisztelt játékostársaim számára.

Abban is bízom, hogy Kerese István a jövőben tartózkodik valótlan állítások megfogalmazásától, rágalmak terjesztésétől, a konkrétumok nélküli vagdalkozástól, események összemosásától, a csúsztatásoktól, megfelelve ezzel a saját maga által mások felé támasztott elvárásoknak (lásd: geocaching fórum 58016-os post). Itt az ideje annak, hogy felhagyjon az egyes játékos és tagtársai elleni háborúskodással, zaklatásukkal, és a jövőben ezen tevékenységek helyett viselt tisztségéhez felnőve, hatalmát elődeihez méltóan, jelentős eredményeikre alapozva, azokat felhasználva és továbbfejlesztve a magyar geocaching és turistautak ügyének előre vitelére használja fel. Ennek érdekében pedig az egyesület rendelkezésére álló pénzeszközöket nem a nyugalomba vonult, veterán (a jelenlegi vezetésnél a magyar geocachingért nagyságrendekkel többet az asztalra letevő) tagtársait inzultáló jogászi megbízási díjra tékozolja el, hanem mindenki megelégedését szolgáló, építő jellegű, értelmes célokra fordítja.

Optimista emberként abban is reménykedem, hogy a jövőben sem az ígéretük ellenére a székükbe kapaszkodó, lemondani képtelen, ehelyett magukat a tagság kevesebb mint fele által az alapszabály szerint értelmezhetetlen, a hatalomba bebetonozást szolgáló bizalmi szavazással 3/5-öd résznyi, sem a további 2/5-öd résznyi elnökség, sem pedig a tagság szintén kevesebb, mint fele által megválasztott Felügyelő Bizottság nem boszorkányüldözésben, vélt személyes sérelmeik miatti bosszúállásban, ellenszenvesnek tartott és-vagy időközben nyugdíjba vonult tagtársaik zaklatásában, választott pozicíójuk arrogáns stílusú mások orra alá dörgölésében, a mások által létrehozott értékekekre rátelepedve, azok felett basáskodva, magát mindenek felett állónak képzelve, a kritikus hangokat, ellenvéleményeket személyes sértésnek felfogva, a hatalommal való visszaéléstől sem visszariadva azokat adminisztratív és bürökratikus eszközökkel megtorolva próbálja megvalósítani önmagát.

Meggyőződésem, hogy játékostársaim elsöprő többsége a geocaching.hu-t azért látogatja, mert játszani szeretne, és nem személyeskedésekre, háborúskodásra kíváncsi. Azt gondolom, fél év elteltével el kellene kezdeni dolgozni, a pozicíók bebetonozását szolgáló visszamutogatásból nem lehet már megélni. Éppen ezért, amennyiben az egyesület vezetése nem képes, vagy nem akar változtatni az utóbbi időben elharapódzott önkényeskedő hozzáálláson, az egyesület rendes tagjaira hárul a felelősség, hogy élve tagi jogaikkal levonják a szükséges konzekvenciákat, és a 8 tisztségviselő közül visszahívják az(oka)t, aki(k) méltatlannak bizonyulnak választott tisztségükre, de hatalmukhoz ragaszkodva képtelenek mind a változtatásra, mind a lemondásra. A Felügyelő Bizottság esetében ez kiváltképpen nem könnyű, lévén, hogy az alapszabály - hozzá nem értésből vagy önérdekből, de jogilag mindenképpen sajátosan - nem rendelkezik a visszahívhatóságukról, ráadásul még elnöke sincs a testületnek, de ezek az anomáliák is orvosolhatóak egy rendkívüli közgyűléssel.

Üdvözlettel: kulisz
MGKE alapító